Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) na rok 2024

Utworzono dnia 07.12.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia

                                                                                                        dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

p.o. Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) na 2024 rok, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubasz

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubaszu
 ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
NIP 763 186 32 63

 e-mail: gops@lubasz.pl, tel. 67 255 64 63

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) w trybie zgodnym z Zarządzeniem nr 15.2021 z dn. 15.05.2021r. Kierownika Gminnego środka Pomocy Społecznej w Lubaszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1 .Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych (kobiet i mężczyzn), o którym mowa w art. 48a ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), którzy ponadto są:

 1. osobami bezdomnymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubasz (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 2. potrzebującym pomocy schronienia z usługami opiekuńczymi (z wyjątkiem małoletnich), których miejscem zamieszkania jest Gmina Lubasz.

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu

Społecznych w Gminie Lubasz lub osobę upoważnioną. Skierowania zawierać będą:

 • imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 • rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone skierowaniem w formie pisemnej w ciągu 7 dni.

3. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami :

 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC

i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

 1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie posiłku lub całodziennego wyżywienia,
 2. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 3. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 4. pomocy w sprawach formalno — prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 5. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
 6. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
 7. świadczenia usług opiekuńczych,
 8. świadczenia usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności zawodowej.
 1. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 14 dnia następnego miesiąca.
 3. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS Lubsz.
 4. Podstawą rozliczenia będzie:
   - złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu z ilością dni udzielonego schronienia wraz
  z wykonywanymi na rzecz podopiecznego usługami opiekuńczymi,
  - listy obecności z podpisami osób objętych schronieniem,
  - wywiad środowiskowy.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
   
 2. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
   

l . Wymagania niezbędne:

 1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia z usługami opiekuńczymi prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne, przeciwpożarowe i inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

 

VI. Warunki i zakres realizacji:

1.   Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2.   Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).

3.   Wykonawca określi stawkę brutto w polskich złotych za dobę pobytu- za wykonanie przedmiotowego zadania

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosownie do zawartego porozumienia.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr 3)

    

VII. Kryterium oceny ofert.

1.   Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta, 50 pkt

Oferta z najniższą cena otrzymuje 50 pkt

Punkty dla pozostałych ofert beda obliczane wg wzoru:

Lp =/Cn/CB X 50 pkt

Gdzie Lp – liczba punktow wyliczana dla danej oferty

Cn – najniższa cena brutto wsród zlozonych ofert

Cb – cena brutto podanej ofert

2.   Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),

- od 0 do 45 km  -  50 pkt

- od 45 do 85 km-   30 pkt

- powyzej 85 km    20 pkt

3. Kontynuacja usługi schronienia dla osoby, która przebywa w dotychczasowym schronisku przyznaje się dodtkowo 20 pkt do złożonej oferty

4. W razie przyznania tej samej ilości pkt. brane będa pod uwagę referencje wykonawców.

5.   Podmiot, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa.

6. Jeśli wykonawca złoży rażąco niską cenę,  powołana komisja może ją wykluczyć z dalszego postępowania.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1.   Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

1.   W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2.   Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

3.   Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym
o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

4. Odpis statutu.

5. W sytuacji, gdy dokumenty składane są w kopii jest ona potwierdzana za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

 

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

1.   Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.

2.   Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, adres email: wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie

   do dnia 15 grudnia 2023r. do godziny 14:30.

3.   Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

4.   Zamawiający poprawia w ofercie:

-  oczywiste omyłki pisarskie,

-  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

5. Najkorzystniejsza oferta  zostanie opublikowana w BIP.

 

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Wioletta Surma – p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu.

Krzysztof Gruchała – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Iwona Magdziarz- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

XII. Postępowanie moze być unieważnione do czasu zawarcia umowy.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. wzór umowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 73

W tym miesiącu: 249

W poprzednim miesiącu: 321

Wszystkich: 10323