Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2024

Utworzono dnia 05.01.2024

ZA P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

II. Tryb udzielania zamówienia:

zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) w trybie zgodnym z Zarządzeniem nr 15.2021 z dn. 15.05.2021r. Kierownika Gminnego środka Pomocy Społecznej w Lubaszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto

III. Przedmiot zamówienia:
 specjalistyczne usługi opiekuńczycze dla ok 1 os. z zaburzeniami psychicznymi
 na rzecz osób z terenu Gminy Lubasz.

Zamawiający określa zakres zamówienia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na około 132 godzin miesięcznie. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu w trakcie umowy. Nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę zamówienia.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi.

V. Określenie przedmiotu zakresu zamówienia:

 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 1 osoby
 z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałej na terenie gminy Lubasz w okresie
 od 01.02.2024 r.  do  31.12.2024 r. na podstawie  :

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z

2022r poz.2123)

b) art.18 ust.1 pkt 3, art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
 (tj.Dz.U.2023.901 ze zm. ) oraz zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
 z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust 4 ustawy o pomocy społecznej są

to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej

udzielane osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi powinny być dostosowane do

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi,
o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych będzie:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym

zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i

umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i

rehabilitacji , prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności

społecznych oraz wspieranie , także w formie asystowania w codziennych

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

· dbałość o higienę i wygląd,

b) rehabilitacja ruchowa :

c) rehabilitacja neurologopedyczna:

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,

V. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za jedną godzinę usług brutto.

W cenę 1 godziny usług należy wliczyć wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu , oraz

niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia usług.

 

VI. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2024

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

 Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do

wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,

specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego

wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać

przeszkolenie i doświadczenia w zakresie:

· umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

· kształtowania nawyków celowej aktywności;

· prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowo, osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

( np. domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, w środowiskowym

domu samopomocy) ;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
 lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

-usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły
doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług na podstawie poświadczonego,

zaświadczeniem okresu o odbyciu co najmniej półrocznego stażu.
- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone powyżej,

-posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Do zakresu usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

kwalifikacji osób je świadczących stosuje się rozporządzenie Ministra Polityki

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

(Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.)

VIII. Wymagana dokumentacja:

  1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto , oraz

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi brutto.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

(kserokopie).

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach,

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie .

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania realizacji

zamówienia, ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności dotyczącej przedmiotu umowy . Wykonawca dostarczy polisę Zamawiającemu

przed zawarciem umowy.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

1.   Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.

2.   Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, adres email: wyłącznie na formularzu pn. „FORMULARZ OFERTOWY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie

   do dnia 19 stycznia 2023r. do godziny 14:00.
 Decyduje data doręczenia oferty do siedziby/ złożenia oferty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu , Ul. B.Chrobrego 37 ; 64-720 Lubasz.

3.   Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

4.   Zamawiający poprawia w ofercie:

-  oczywiste omyłki pisarskie,

-  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

5. Najkorzystniejsza oferta  zostanie opublikowana w BIP.

 

XI. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:

            Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny brutto. Umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie z Oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie brutto, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

XII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

 Kierownik Wioletta Surma  67 255- 64-63

 

XIIZałączniki do zapytania ofertowego:
1.Formularz ofertowy
2.Karta czasu pracy
3. Wzór umowy

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 73

W tym miesiącu: 249

W poprzednim miesiącu: 321

Wszystkich: 10323