Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZAPYTANIE CENOWE NA WSPARCIE RAHABILITACYJNE

Utworzono dnia 02.02.2022

ZAPYTANIE CENOWE NA WSPARCIE  RAHABILITACYJNE

z dnia 02-02-2022

 

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 

 

ZAPYTUJĄCY

 

Zapytujący:

Nazwa

GMINA LUBASZ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBASZU

Forma prawna

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Numer REGON

004611278

Numer NIP

763-186-32-63

 

Dane teleadresowe  Zapytującego:

Adres do korespondencji

Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

E-mail

gops@lubasz.pl

Tel.

67 255 64 63

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 17:00

Wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:30

 

Dane do kontaktu ws. zapytania:

E-mail

gops@lubasz.pl

Tel.

691 067 809

Godziny pracy

7:30 – 15:30

Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)

Jadwiga Kazińska

 

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

 

 

L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz”, dofinansowanego z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

2.

Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi wspierające aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz”, tj. wsparcie rehabilitacyjne, w okresie luty 2022- styczeń 2023

 

Liczba UP objętych wsparciem: 10 ON

Liczba godzin na osobę: średnio 45 h

Liczba godzin wsparcia: 450 h

 

Przybliżony termin świadczenia wsparcia: luty 2022- styczeń 2023

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, jednak nie później niż do 31.01.2023

 

Oczekiwane efekty:

Wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy osób niepełnosprawnych poprzez ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

 

Miejsce realizacji wsparcia: Gmina Lubasz

 

Sposób dokumentacji usługi:

Dokumentacja usługi prowadzona będzie w formie papierowej lub elektronicznej – obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego

 

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

 

3.1

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

3.2

Rehabilitant/fizjoterapeuta:

 

-doświadczenie w świadczeniu usług rehabilitacji/fizjoterapii nie krótsze niż 2 lata ( w przypadku podmiotów prawnych ubiegających się o realizację przedmiotu zamówienia, kryterium doświadczenia oznacza, iż oferent musi dysponować personelem przewidzianym do realizacji danego wsparcia, który posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe)

 

-uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

- kwalifikacje do wykonywania zawodu rehabilitanta/fizjoterapeuty

 

- wykształcenie średnie

 

- ukończone szkolenia/kursy/studia z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii i pokrewne

 

Zamawiający uzna, że Oferent, który złożył ofertę posiada ww. doświadczenie i kwalifikacje.

 

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia spełnienia wymaganych warunków przez Oferentów poprzez weryfikację dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje, po wyborze Oferenta a przed dniem podpisania umowy.

3.3

W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

 

4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN

 

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera pod wskazanym w zapytaniu adresem, do dnia 07-02-2022 r.

 

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  kontaktować za pomocą podanego maila.

 

 

Załączniki:

Wycena przedmiotu zapytania – załącznik 1

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 228

W poprzednim miesiącu: 385

Wszystkich: 10687