Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZAPYTANIE CENOWE NA REALIZACJĘ POŚREDNICTWA PRACY Z DNIA 28-10-2022

Utworzono dnia 28.10.2022

ZAPYTANIE CENOWE NA REALIZACJĘ POŚREDNICTWA PRACY

Z DNIA 28-10-2022

 

 

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 

  1. ZAPYTUJĄCY

 

 

Zapytujący:

Nazwa

GMINA LUBASZ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBASZU

Forma prawna

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Numer REGON

004611278

Numer NIP

763-186-32-63

 

Dane teleadresowe  Zapytującego:

Adres do korespondencji

Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

E-mail

gops@lubasz.pl

Tel.

67 255 64 63

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 17:00

Wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:30

 

Dane do kontaktu ws. zapytania:

E-mail

gops@lubasz.pl

Tel.

691 067 809

Godziny pracy

7:30 – 15:30

Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)

Jadwiga Kazińska

 

 

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

 

L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”, dofinansowanego z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

2.

Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi wspierające aktywizację społeczno zawodową uczestników projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”, tj. Wsparcie pośrednika pracy

 

Liczba UP objętych wsparciem: 15 ON

Liczba godzin na osobę: średnio 4 godziny zegarowe

Łączna liczba godzin do zrealizowania: 60 godzin zegarowych

 

Przybliżony termin świadczenia wsparcia: listopad - grudzień 2022, przy czym Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, jednak nie później niż do 31.01.2023.

 

Pośrednictwo pracy będzie obejmowało kompleksowe działania w zakresie wyboru zatrudnienia zgodnie z kompetencjami wspieranej osoby. Pośrednik będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i ofert pracy. Pośrednik pracy, po zapoznaniu się z Indywidualną Ścieżką Reintegracji Społeczno Zawodowej uczestnika projektu oraz po przeprowadzeniu rozmowy opracuje profil zawodowy, który posłuży jako baza do poszukiwania ofert pracy dla UP i będzie prowadził efektywne pośrednictwo – prowadził działania zmierzające bezpośrednio do pozyskania pracy (np. rozmowy z potencjalnymi pracodawcami).

Pośrednik dla każdego UP przygotuje min. 3 oferty pracy, będzie współpracował m.in z lokalnymi firmami/instytucjami, celem pozyskania informacji o wolnych stanowiskach; poprzez pierwszy kontakt z pracodawcą będzie łagodził bariery na linii uczestnik-pracodawca, aby zwiększyć szansę uczestnika na zdobycie zatrudnienia. Oferty dla osób niepełnosprawnych będą uwzględniały ich ograniczenia i możliwości.

 

Miejsce realizacji wsparcia: Gmina Lubasz, w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawcę

Sposób dokumentacji usługi:

Dokumentacja usługi prowadzona będzie w formie papierowej lub elektronicznej – obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zleceniodawcę

 

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

 

3.1

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

Wykonawca musi  posiadać ważny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru.

3.2

POŚREDNIK PRACY:

- wykształcenie wyższe - wymagana kopia dyplomu

- posiada min. 2 doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie lub zrealizował łącznie  - 300 godzin pośrednictwa - wymagane CV oraz referencje

 

Zleceniodawca zastrzega możliwość sprawdzenia spełnienia wymaganych warunków przez Oferentów poprzez weryfikację dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje, po wyborze Oferenta a przed dniem podpisania umowy.

3.3

W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:

1. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 i weszła w życie z dniem 16.04.2022 r. wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 

4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN

 

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera pod wskazanym w zapytaniu adresem, do dnia 02-11-2022 r.

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  kontaktować za pomocą podanego maila.

 

Załączniki:

Wycena przedmiotu zapytania – załącznik 1

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU ISTNIENIA PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH Z OTRZYMANIA WSPARCIA WYNIKAJĄCYCH Z NAŁOŻONYCH NA FEDERACJE ROSYJSKĄ SANKCJI - załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 228

W poprzednim miesiącu: 385

Wszystkich: 10687