Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

NABÓR NA KIEROWNIKA KLUBU SENIORA

Utworzono dnia 16.04.2024

 

Nabór na Kierownika Klubu Seniora
w ramach realizowanego projektu
 pn. „Usługi Społeczne w Gminie Lubasz”  finansowanego
 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskiego Dla Wielkopolski 2021-2027 FEWP.06.13-IŻ.00-0035/23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu

ogłasza nabór na  Kierownika Klubu Seniora

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Wysokie umiejętności interpersonalne i wysoki poziom empatii
 4. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych
   i konfliktowych.
 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
 3. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu Seniora
 2. Prowadzenie dokumentacji Klubu w szczególności: regulaminy, listy obecności, dokumentacja uczestników klubu oraz osób prowadzących zajęcia.
 3. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 4. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami.
 7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
 8. Reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora  w Lubaszu, ul. Szkolna 2, 64-720 Lubasz
 2. Okres zatrudnienia: maj 2024– marzec 2025 r. z możliwością przedłużenia
  do zakończenia projektu
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o prace do 1 etatu
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu , lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. B. Chrobrego 37 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w terminie do dnia 22.04.2024r. do godz 15:00

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu.

Aplikacje które wpłyną do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną. Dokumenty odrzucone można odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu, ul. B.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru.

Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

ZAŁĄCZNIKI:

 • RODO
  Utworzono dnia 16.04.2024, 13:02

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 37

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 227

W poprzednim miesiącu: 385

Wszystkich: 10686