Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klauzula na potrzeby realizacji projektu w ramach poddziałania 71.2.2 Aktywna integracja

Klauzula na potrzeby realizacji projektu w ramach poddziałania 71.2.2 Aktywna integracja, finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Regulamin konkursuRPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, adres e-mail: gops@lubasz.pl lub gops.lubasz@wokiss.pl, tel.: 67 255 64 63, a współadministratorem Gmina Lubasz – więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://lubasz.pl/rodo.html
 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować telefonicznie pod numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych to: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów 
  w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie na podst. art. 14ka ust. 6 oraz art. 20 ust. 3a ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).
 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom realizującym projekt na podstawie umowy o zarzadzanie projektem, instytucjom dokonującym jego oceny i rozliczenia, jak również podmiotom zaangażowanym w procesy audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020
  w związku z realizacją zadań wynikających m.in. z: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobom fizycznym przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych,
w szczególności do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego oraz celów archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym.

Mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@GIODO.gov.pl
 1. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553, ze zm.) - o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów o których mowa wyżej. Odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w związku
  z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020.
 1. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach - w ramach RPO WP 2014-2020 - nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31