Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji dopłat do niektórych źródeł ciepła oraz przyznania dodatku węglowego

 

 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji dopłat do niektórych źródeł ciepła oraz przyznania dodatku węglowego

 

 Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy: Dane Administratora danych osobowych

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:

1) Gmina Lubasz z siedzibą Urzędu Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, tel. 67 255 60 12, e-mail: lubasz@wokiss.pl;

2) Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, adres e-mail: gops@lubasz.pl lub gops.lubasz@wokiss.pl, tel.: 67 255 64 63

 

Dane Inspektora ochrony danych os.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych realizuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

  • • na adres siedziby Administratorów,
  • • elektronicznie na adres: kontakt@smart-standards.com,
  • • pod numerem tel. 602 24 12 39.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i wykonywania zadań władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), w celach:

1) realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U 2022, poz. 1967), tj.: weryfikacji danych, potwierdzenia posiadanych uprawnień, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia świadczeń i ewentualnego dochodzenia roszczeń, rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, realizacji wypłaty, a gdy zasadne odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;

2) rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. wydanego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022, poz. 1692),

 

Kategorie danych osobowych

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych brane są pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2022 r. poz. 615 i 1265), b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577), c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

 

Dokonując weryfikacji wniosku o dodatek węglowy sprawdzane są dane zawarte w deklaracjach złożonych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

Odbiorcy danych osobowych

 

1) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej,

2) kontrahenci Administratora w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej z nim współpracy;

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30