Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REJESTRACJI WYBORCÓW I ORGANIZACJI PRZEBIEGU WYBORÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REJESTRACJI WYBORCÓW I ORGANIZACJI PRZEBIEGU WYBORÓW na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2023. Poz. 1564) oraz organizacji REFERENDUM W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU na mocy UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego
Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, RODO) realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa, informujemy:

Dane Administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych Gmina Lubasz, reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu Gminy w Lubaszu przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, tel. 67 255 60 12, e-mail: lubasz@wokiss.pl adres skrytki Epuap: /gminalubasz/SkrytkaESP
Dane Inspektora ochrony danych osobowych
Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:
a)
pisemnie - adres siedziby Administratora;
b)
elektronicznie - adres e-mail: kontakt@smart-standards.com;
c)
telefonicznie – nr tel. +48 602 24 12 39
Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze na podstawie art. 98 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w celu prowadzenia spisu i rejestru wyborców (wpisania do rejestru wyborców, skreślenia, ujęcie w spisie wyborców, dopisania i skreślenia ze spisu wyborców, uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania, rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców, wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców; obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, między innymi Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Komisja Wyborcza.
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa
A. prawo dostępu do dostępu danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
B. prawo udostępnienia danych osobowych,
C. prawo do sprostowania danych osobowych,
D. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
E. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
a)
prawo do usunięcia danych osobowych ( art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
c)
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 23 RODO.
Udostępnianie danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Archiwizacja danych
Dokumenty z wyborów są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. Zasady archiwizacji tych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz.U. 2018 poz. 1995).
Prawo do skargi
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
Transfer danych i ich profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Informacje dodatkowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział w wyborach i referendum.
Wszelkich informacji na temat wyborów i referendum można zasięgnąć w serwisie informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej - https://pkw.gov.pl/ oraz na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek  8.00- 17.00

Wtorek, środa, czwartek  7.30- 15.30

Piątek  7.30 – 14.30

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30